Sla navigatie over

We leven in een diverse samenleving en dat is een verrijking. Ook al zorgt het soms voor spanningen die sommigen doelbewust oppoken. Wij werken aan een samenlevingsmodel waarin iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht je herkomst, ideeën, identiteit of wat dan ook. Dat kan als we radicaal liberaal zijn in de verdediging van wat ons allemaal bindt: onze fundamentele vrijheden en onze liberale democratie die samenleven in diversiteit mogelijk maken en de vrijheid van elk individu garanderen om te zijn wie je wil. 

Volgende stellingen werden aangenomen op het congres.

Een Liberaal migratiebeleid

 • Stelling 1:

Over heel Vlaanderen worden tal van bedrijven en organisaties geconfronteerd met een tekort aan arbeidskrachten. Niet-EU-burgers met een waardevol economisch profiel moeten gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot onze arbeidsmarkt. Werkgevers moeten hen vlotter kunnen aanwerven. Wie een werkgever kan overtuigen om een arbeidsovereenkomst af te sluiten met correcte arbeidsvoorwaarden, moet hier aan de slag kunnen.

 • Stelling 2:

De voorwaarden voor gezinshereniging moeten worden verstrengd en op hetzelfde niveau als in andere EU-landen, bijvoorbeeld op het vlak van wachttijden.

 • Stelling 3:

Het huidige Dublinsysteem werkt niet. Op Europees niveau moet er een verplichte verdeelsleutel voor vluchtelingen komen tussen de lidstaten. Deze vluchtelingen worden door het Europees asielagentschap gescreend aan de grenzen van Europa. Voor lidstaten die zich niet aan de afspraken binnen het Europese migratie- en asielbeleid houden, volgen sancties.

Op Europees én nationaal niveau worden er duidelijke afspraken gemaakt met landen van herkomst. Handelsovereenkomsten met die landen, ontwikkelingssamenwerking en het uitreiken van visa hangen af van hun bereidheid om landgenoten effectief terug te nemen.

 

Een krachtig inburgeringsbeleid: kansen geven én nemen 

 • Stelling 4:

Mensen die in het kader van volg- en huwelijksmigratie naar ons land willen komen, moeten, indien mogelijk, een (digitale) inburgeringscursus Nederlands opgestart hebben en een inburgeringscursus maatschappelijke oriëntatie in het land van herkomst gevolgd hebben. Het performant maken en digitaliseren van onze Agentschappen Integratie en Inburgering, zoals in Vlaanderen gebeurde, maakt dit perfect mogelijk.

Ook voor mensen uit arbeidsmigratie voorzien we de mogelijkheid om vooraf de cursus maatschappelijke oriëntatie te volgen en de taal te leren.

 • Stelling 5:

Het inburgeringstraject wordt rechtstreeks gekoppeld aan de verblijfsvergunning. Wie migreert naar ons land moet dat inburgeringsbeleid met succes volgen. Wie weigert in te burgeren of weigert onze fundamentele waarden en normen te erkennen, verliest de verblijfsvergunning.

 • Stelling 6:

Samenleven betekent dat mensen minder naast en meer mét elkaar leven. Overheidsmiddelen moeten worden ingezet op het doorbreken van segregatie en het versterken van de sociale mix. Er komt een sterk lokaal pact tussen de regionale overheid en de lokale besturen om via een reeks volgehouden robuuster acties te zorgen voor meer gemengde buurten, sport- en jeugdclubs, scholen, verenigingen en meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Het pact zorgt voor meer gelijke kansen en meer opwaartse sociale mobiliteit. Een vergelijkbaar pact met de federale overheid kan inzetten op integrale acties die bijdragen aan veilige en leefbare buurten.

 • Actualiteitsstelling 1:

In ons land moeten we er altijd voor zorgen dat niemand tegen zijn of haar wil op straat moet slapen.

 • Actualiteitsstelling 2:

Minderjarige niet-begeleide vluchtelingen en hun voogden moeten goed ondersteund worden. We willen de focus inzake de besteding van de schooltoeslag terug scherpstellen. De middelen moeten gebruikt worden om school gerelateerde uitgaven te financieren en mogen niet terechtkomen bij mensensmokkelaars.

 • Stelling 7:

We hervormen daarom het systeem van de schooltoeslagen naar analogie van hervormingen van de uitkering van het Groeipakket. Dat betekent dat twee derde van de schooltoelage terecht komt bij de opvanginstelling waar de jongere verblijft. De opvanginstelling kan daarmee via een trekkingsrecht de onderwijsuitgaven van de jongeren bekostigen. Het resterende derde van de schooltoeslag wordt in maandelijkse bijdragen gestort op de rekening van de minderjarige die beheerd wordt door een voogd.

Daarnaast maken we tijdelijke richtlijnen om voogden te helpen inzake het beheer van hun budget en de uitgaven die gefinancierd kunnen worden met de gelden van de schooltoelage, namelijk uitgaven gerelateerd aan onderwijs. Deze gelden mogen niet gebruikt worden om terug te sturen naar het land van herkomst, om op deze manier mensenhandel of gezinshereniging te financieren.

 

Thuis voelen in de samenleving is ook een kwestie van welbevinden

 • Stelling 8:

Voor liberalen is (geestelijke) gezondheidszorg een essentieel onderdeel van inclusie. Om de vele uitdagingen van vandaag te kunnen aangaan, hebben we voldoende veerkracht nodig. Het gezondheidsbudget moet meer ingezet worden op geestelijke gezondheidszorg, met focus op kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Een efficiëntieoefening binnen de reguliere en geestelijke gezondheidszorg is dringend nodig: systematisch opvolging en beheer van de zorgenoden en diensten, monitoring, dataverzameling en een duidelijke structuur. Investeren in ons mentaal welzijn, zowel preventief als curatief.

 • Stelling 9:

Onze arbeidsmarkt moet inclusiever worden en meer mogelijkheden voor maatwerk bieden, op basis van de behoeften van het individu en rekening houdend met persoonlijkheidskenmerken die tot inactiviteit leiden. We moeten ons focussen op wat een individu wel (nog) kan in plaats van wat het niet (meer) kan. De drempels om aan het werk te geraken of aan het werk te blijven moeten lager. We maken werk van flexibele werkregimes en een geactualiseerd welzijnsbeleid, dat ten volle inspeelt op problematieken zoals bijvoorbeeld burn-out of de re-integratie van langdurig zieken. We doen dit ook in de preventieve fase.

 • Stelling 10:

Een inclusieve samenleving heeft aandacht voor elk kind. We moeten de samenwerking met het agentschap Opgroeien en de kinderopvang ondersteunen bij initiatieven om alle kinderen te bereiken, ongeacht achtergrond, beperkingen, …. We stimuleren een hechte samenwerking tussen de verschillende basisvoorzieningen en zetten hier meer op in (gezinsondersteuning, kinderopvang en kleuterschool) samen met te lokale besturen. We bevestigen ons engagement om de leerplicht te verlagen naar 2,5 jaar.

Congrestrekkers 

De trekkers van dit congres waren Vlaams viceminister-president Bart Somers, Kamerlid Jasper Pillen en Souad Abihi. 

 

 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder